خدمات مالی و مشاوره عرضه

خدمات مالی و مشاوره عرضه

 •  
 • پذیره نویسی عمومی بانک خاورمیانه سهامی عام در بازار فرابورس و درج در بازار پایه با نماد وخاور،
 • پذیرش بانک خاور میانه در بازار اول فرابورس،
 • انتقال نماد بانک خاور میانه از بازار اول فرابورس به بازار اول بورس،
 • پذیرش و عرضه سهام شرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک با نماد )دبالک( در بازار دوم فرابورس ایران،
 • پذیرش و عرضه سهام شرکت داروسازي تولید دارو با نماد )دتولید( در بازار فرابورس ایران،
 • پذیرش و عرضه سهام شرکت داروسازي سبحان آنکولوژي با نماد)دسانکو( در بازار فرابورس ایران
 • پذیره نویسی بیمه حکمت صبا در بازار فرابورس
 • پذیره نویسی بیمه زندگی خاورمیانه در بازار فرابورس
 • پذیرش اوراق سلف موازی استاندارد برق سنندج مپنا در بورس انرژی
 • انجام ارزش گذاری شرکت ایران خودرو
 • تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت برق سنندج مپنا
 • پذیرش بیمه زندگی در بازار اول فرابورس
 • پذیرش و درج شرکت دنا آفرین فدک در بازار دوم فرابورس
 •  

تماس با ما