رسالت ما

درباره ما

شرکت کارگزاری سهام پویا (سهامی خاص) در تاریخ 1374/12/17 تحت شماره 120215 با سرمایه اولیه یکصدمیلیون ریال در اداره ثبت اسناد و شرکت های استان تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/05/21 پیرو تغییر مالکیت به شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) تغییر نام داد.

تماس با ما