سرمایه ثبت شده

سرمایه ثبت شده

ردیف
مبلغ اولیه
مبلغ پس از افزایش
تاریخ
1
5000
7000
90/05/17
2
7000
20000
93/02/21
3
20000
70000
93/11/19
4
70000
100000
95/05/10
5
100,000
150,000
1398/03/08

تماس با ما