شماره حساب های شرکت

شماره حساب های شرکت

شماره فکس جهت ارسال فيش واريزي: 86081326 داخلي 300
 
نام بانک
 
شعبه
شماره حساب
شبا
خاورميانه
نوبخت
1002-11-040-000012341
IR540780100211040000012341
ملي
بورس
0103851428008
IR360170000000103851428008
سامان
سي تير
849-40-49567-1
IR610560084904000049567001
ملت (مختص آتی)
بورس کالا
5580272149
IR600120000000005580272149
ملت
بورس
261227/27
IR190120000000000026122727
تجارت
بورس کالا
0104318479
IR900180000000000104318479

تماس با ما